top of page
textures_BijOns-04.png

Privacyregelement

Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven.
 

 • Behalve de logopedist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere binnen de praktijk werkzame logopedisten en eventuele stagiaires. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
   

 • Bij het ondertekenen van de behandelovereenkomst (WGBO) geeft u de logopedist toestemming om te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
   

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
   

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd (kosteloos) in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend logopedist verzoeken deze te wijzigen.
   

 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat kosteloos mogelijk.
   

 • Teneinde de logopedie verder te ontwikkelen en de kwaliteit van logopedische behandeling te kunnen waarborgen moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er behandelgegevens worden verzameld en statistieken worden opgesteld. Als de gegevens van de behandeling daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. De behandelgegevens die worden verstrekt zijn anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw logopedist. Wanneer het voor nader onderzoek van belang is dat gegevens tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
   

 • Via het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen uw gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Dit systeem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde login kunnen worden gericht aan de praktijkhoudster. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd.
   

 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar maken bij de praktijkhoudster.
   

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familieleden. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
   

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de binnen de praktijk werkzame logopedist(en) deze gegevens kan(kunnen) inzien. De cliëntgegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de cliëntgegevens vernietigd door de praktijkhoudster.
   

 • Recht op vernietiging. U kunt het verzoek indienen om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf of omdat een wet verplicht tot bewaring.
   

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken

bottom of page