top of page
Logopedie Bij Ons_Eva Schweizer Fotografie-115.jpg

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar als u een gesprek voert met iemand. U reageert op wat de ander zegt en hoe u dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe u hoort beïnvloedt de reactie. Als u iets niet helemaal verstaan hebt, vraagt u om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Wat zijn gehoorproblemen?

Een kind kan moeite hebben met de auditieve verwerking. Als een kind regelmatige last heeft van middenoorontstekingen kunnen er problemen ontstaan in de auditieve verwerking. Dan zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als  “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak, het lokaliseren van geluid (uit welke richting komt het geluid?), het auditief discrimineren van geluid (het horen van verschillen tussen spraakklanken) en het verstaan van spraak in achtergrondlawaai. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek.

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig verminderd kan zijn. Een aangeboren of verworven slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn eigen klanken bij te sturen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Op deze manier leert het kind spreken. Een slecht gehoor kan leiden tot een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan bij de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren lezen. Het leren lezen is vooral een auditieve vaardigheid. Ook op volwassen leeftijd kan deze achterstand nog bestaan. Gewone hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het verstaan van spraak. Voor dove of ernstig slechthorende kinderen kan een cochleair implantaat een geschikt hulpmiddel zijn.

textures_BijOns-04.png

Wat doet de logopedist?

Een uitgebreid onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de spraak en taal vindt meestal plaats op het een Audiologisch Centrum of het Diagnostisch Centrum van Kentalis. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan de ouders, leidsters van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf of de leerkracht. Tijdens de behandeling worden gerichte oefeningen gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

De behandeling bij slechthorendheid of doofheid is gericht op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren van NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het coachen van het gezin in het communiceren met een slechthorend kind.

De behandeling van kinderen met een CI richt zich op het leren horen en de communicatie met de omgeving. Er is daarnaast ruime aandacht voor het stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling van het kind.

bottom of page