top of page
textures_BijOns-04.png

Algemene Voorwaarden
voor scholing

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Onder Logopedie Bij Ons wordt verstaan de zelfstandige onderneming Logopedie Bij Ons, gevestigd op Drevelhof 12 te Oosterhout, geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 54840570 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door L.E.N.J.M. Schoonhoff-de van der Schueren, in de functie van (preverbaal) logopedist, tevens SI therapeut en borstvoedingsdeskundige. Onder cliënt wordt begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Logopedie Bij Ons worden verricht. Onder opdracht wordt verstaan het verzorgen van een scholing op het gebied van de (preverbale) logopedie door Logopedie Bij Ons. Onder scholing wordt verstaan een masterclass, cursus, training, klinische les, workshop, presentatie of enige andere bijeenkomst, al dan niet online, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden op het gebied van de (preverbale) logopedie.


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van opdrachtgevers of cliënten aan Logopedie Bij Ons.

 

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een scholing komt tot stand door verzending van het inschrijfformulier via de website en de bevestiging van deelname per email door Logopedie Bij Ons aan de cliënt.

 

2.3 Een aanmelding op de wijze zoals vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden Logopedie Bij Ons - gedeponeerd Kamer van Koophandel, regiokantoor Breda, 1 januari 2021. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de cliënt en Logopedie Bij Ons

 

Artikel 3: Aanmelding
3.1 Aanmelding voor een scholing vindt plaats door verzending van het inschrijfformulier via de website van Logopedie Bij Ons.

 

3.2 Aan een scholing van Logopedie Bij Ons, zijn toelatingseisen verbonden. U heeft hiervan kennis genomen en kunt op verzoek van Logopedie Bij Ons aantonen aan deze toelatingseisen te voldoen.

 

3.3 Indien de cliënt voldoet aan de toelatingseisen ontvangt hij/zij binnen een week een bevestiging van deelname per email. Middels deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de scholing tot stand.

 

3.4 De aanmeldingen voor de scholing worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.

 

3.5 Indien de scholing het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, ontvangt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk bericht. De cliënt kan in dat geval op een wachtlijst worden geplaatst.

 

3.6 De cliënten op de wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de aanmelding worden benaderd in geval er plaatsen vrijkomen


Artikell 4: Annulering en wijziging
4.1 Na aanmelding heeft de cliënt de mogelijkheid om binnen 14 dagen de inschrijving voor de scholing kosteloos te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Hierna gelden de betalingsen annuleringsvoorwaarden. Als de scholingsdatum binnen de wettelijke bedenktijd valt, dan doet u afstand van uw herroepingsrecht vanaf deze datum. Bij inschrijving gaat u daarmee akkoord.

 

4.2 Annulering van de inschrijving voor de scholing dient per email te geschieden. De datum, waarop de email is verzonden geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.

 

4.3 Bij annulering tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de scholing, krijgt de cliënt de betaling terug gestort onder aftrek van administratiekosten, deze bedragen €30,-. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de scholing is de cliënt het gehele scholingsbedrag verschuldigd.

 

4.4 In geval van verhindering wegens overmacht (ziekte, ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving) is de cliënt gerechtigd om in overleg met Logopedie Bij Ons de scholing geheel of gedeeltelijk in te halen op een andere datum mits daarvoor nog plaats beschikbaar is. De cliënt heeft geen recht op enige terugbetaling van het scholingsbedrag.

 

4.5 Indien de cliënt na aanvang van de scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de scholing deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling van het scholingsbedrag. De cliënt is dan het volledige scholingsbedrag verschuldigd.

 

4.6 Logopedie Bij Ons is bij omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onvoldoende aanmeldingen, gerechtigd de scholing te verschuiven naar een andere datum. De cliënt wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mocht deze situatie zich voordoen, dan heeft de cliënt het recht om zonder kosten, mits binnen 14 dagen nadat de cliënt op de hoogte is gesteld van de gewijzigde datum, te annuleren.

Artikel 5: Betaling
5.1 Nadat u zich heeft aangemeld voor de scholing ontvangt u een verzoek voor betaling van het scholingsbedrag.

 

5.2 De cliënt dient het scholingsbedrag binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer IBAN 36 INGB 0007 7115 51 ten name van Logopedie Bij Ons, doch uiterlijk voor aanvang van de (eerste) scholingsdatum, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen met Logopedie Bij Ons.

 

5.3 Zodra Logopedie Bij Ons uw betaling heeft ontvangen is uw deelname definitief.

 

5.4 Na betaling van het scholingsbedrag ontvangt u de factuur voor uw boekhouding of declaratie aan uw werkgever. De factuur wordt standaard op uw (bedrijfs-) naam gezet.

 

5.5 Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, ontvangt u een herinnering zonder bijkomende kosten.

 

5.6 Indien u na de herinnering niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt u een aanmaning. Indien de aanmaning niet binnen de gestelde termijn is betaald, komt de inschrijving te vervallen. De cliënt dient dan alsnog €30,- aan administratiekosten te betalen.

Artikel 6: Certificaat
6.1 Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden. U ontvangt een certificaat met accreditatie punten, SBU of CERPs wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de voorbereidende opdrachten voor aanvang van de scholing heeft ingeleverd.


Artikel 7: Uitvoering van de opdracht
7.1 Logopedie Bij Ons streeft ernaar om de geplande scholing ten allen tijde door te laten gaan. Logopedie Bij Ons heeft echter het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

 

7.2 Indien door omstandigheden een geplande scholing onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Logopedie Bij Ons zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een passende oplossing en een vervangende scholingsdatum aanbieden.

 

7.3 Indien Logopedie Bij Ons niet in staat is een passende, vervangende scholingsdatum aan te bieden, heeft cliënt recht op restitutie van het betaalde scholingsbedrag.

 

7.4 Indien door omstandigheden een geplande scholing onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Logopedie Bij Ons niet verantwoordelijk voor vervolgschade of omzet- of inkomstenderving, die daardoor ontstaat.

 

Artikel 8: Privacy en vertrouwelijkheid
8.1 Logopedie Bij Ons conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

8.2 Alle informatie die Logopedie Bij Ons van u ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dat geldt voor uw persoonsgegevens, maar ook voor informatie met betrekking tot de voorbereidende opdrachten en uw vragen en opmerkingen tijdens de scholing.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrecht

9.1 Op alle studiematerialen, die Logopedie Bij Ons zelf gemaakt heeft, zoals presentaties, hand-outs, voorbereidende opdrachten en overige vallen onder het auteursrecht van Logopedie Bij Ons. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

 

9.2 De (didactische) teksten mogen niet gekopieerd, verveelvoudigd en/of verkocht worden aan derden buiten het eigen gebruik. Hierop staat een boete van €500,- per gekopieerde tekst.

 

9.3 De onder ISBN of ISSN uitgegeven readers, brochures, boeken en tijdschriften mogen niet worden gekopieerd of verveelvoudigd voor anderen. Hierop staat een boete van €500,- per kopie.

 

Artikel 10: Klachten
10.1 Logopedie Bij Ons doet haar uiterste best om alle scholingen tot uw tevredenheid uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de organisatie, de aangeboden materialen of de inhoud van de scholing. Heeft u een klacht? Laat het Lidwine dan weten! Lidwine probeert actief met u mee te denken en met u te zoeken naar een oplossing. Een persoonlijk gesprek met betrekking tot uw klacht kan enorm helpen. Voor eventuele klachten kunt u een bericht sturen naar info@logopediebijons.nl. U mag uiteraard ook rechtstreek contact opnemen met Lidwine via tel 06-19404136.

 

10.2 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

10.3 De cliënt kan slechts een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de scholing indien de klacht binnen 14 dagen na de scholing, schriftelijk en gemotiveerd aan Logopedie Bij Ons kenbaar is gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde scholing.

 

10.4 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

10.5 Een klacht wordt binnen vier weken beantwoord. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht, en waarbij ook een indicatie wordt gegeven wanneer Logopedie Bij Ons verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 

10.6 De klacht wordt geregistreerd op het klachtenregistratieformulier en wordt 24 maanden bewaard.


Artikel 11:  Geschillen
11.1 Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgepakt? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici: http://www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt op de betreffende website een formulier en nadere uitleg. Wanneer u meer informatie nodig heeft of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket ook telefonisch te benaderen

Artikel 12:  Overige bepalingen

12.1 Op elke opdracht tussen Logopedie Bij Ons en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

bottom of page