Werkwijze 2022-11-19T13:49:42+01:00

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling is mogelijk door middel van het aanmeldformulier op deze website.

Wachtlijst

Er is momenteel een wachtlijst. Indien u op de wachtlijst geplaatst wilt worden, dient u uw kind aan te melden via het aanmeldformulier op deze website.

Verwijzing

Vanaf 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk. Voor reguliere logopedische behandeling heeft u geen verwijsbrief meer nodig van de jeugdarts, huisarts of specialist. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL-screening. Zorgverzekeraar CZ vereist bijvoorbeeld nog een geldige verwijsbrief. Voor informatie over de vergoeding van DTL kunt u contact opnemen met Lidwine.

Voor preverbale logopedie is altijd een verwijzing van de jeugdarts, huisarts of specialist nodig met vermelding van ‘preverbale logopedie’. Indien behandeling aan huis is geïndiceerd, dient ook ‘aan huis behandeling’ op de verwijsbrief te zijn vermeld. Tijdens de eerste behandeling laat u de verwijsbrief zien en geeft deze af aan de logopedist.

Controle verzekering en identiteit

Aan de hand van het BSN nummer van uw kind controleert Lidwine hoe en bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Dit is verplicht om de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren. Veranderingen van verzekering of verzekeringsnummer dient u zo spoedig mogelijk aan haar door te geven.

In Nederland is het wettelijk verplicht om u te identificeren, zodra u gebruik maakt van (para)medische zorg. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, ook voor kinderen en baby’s vanaf 30 dagen. Tijdens de eerste behandeling dient u daarom een geldig identiteitsbewijs van uw kind te overleggen.

Behandeling

De reguliere logopedie behandeling duurt 20 minuten. De behandeling voor preverbale logopedie duurt ongeveer 45 minuten. De behandeling vindt plaats in de praktijk, maar kan ook (op indicatie) aan huis plaatsvinden. De behandeling vindt meestal met een frequentie van één of twee keer per week plaats. De frequentie en de duur van de behandeling is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.  Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen wordt aan het begin van de behandeling een behandelovereenkomst ondertekend.

Lees hier de Behandelovereenkomst. Deze kunt u voorafgaand aan de eerste afspraak doornemen.

Verhindering

De behandelingen worden volgens afspraak verricht. Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden door een berichtje te sturen via whatsapp of sms. Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Lidwine is dan genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om ook in de toekomst in aanmerking te komen voor een overeenkomst met de zorgverzekeraar is Lidwine verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een cliënttevredenheidsonderzoek (PREM). Doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de cliënt te waarborgen. U ontvangt na afloop van de behandeling per email een vragenlijst van een extern onderzoeksbureau. De vragenlijst bevat vragen omtrent uw ervaringen en de mate van tevredenheid over de behandeling en de praktijk. Het invullen van de vragenlijst zal slechts 1 à 2 minuten in beslag nemen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Lidwine stelt uw deelname aan het onderzoek zeer op prijs. Naar aanleiding van uw opmerkingen kan zij zorgen dat de kwaliteit van haar behandeling nog beter aan uw wensen tegemoet komt.

Review

Lidwine hoort graag of u tevreden bent over de behandeling. U kunt daarvoor een review schrijven op de Facebookpagina van de praktijk of op Zorgkaart Nederland een reactie achterlaten.

Algemene voorwaarden

Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

Lees hier de Algemene voorwaarden en het Privacy reglement.