Privacy en wetgeving 2021-09-03T14:14:22+02:00

Privacy en wetgeving

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Volgens de richtlijn van de NVLF, worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van de gegevens en de Registratiekamer ziet toe op naleving van deze regels. Daarom is de persoonsregistratie in de praktijk vastgelegd in een reglement dat is aangemeld bij de registratiekamer.

In de praktijk betekent dit dat alle informatie die u aan de logopedist verstrekt en die wordt opgenomen in het patiëntendossier onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. De logopedist mag deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Ook mag de logopedist geen gegevens bij anderen opvragen zonder uw toestemming.

De Algemene voorwaarden en het Privacy reglement staan vermeld op de website en liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Lees hier het Privacy reglement.

Klachtenrecht en beroepscode

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil Lidwine u graag bieden. Zij doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met haar te bespreken. Het is goed mogelijk dat zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling Paramedici.  Vanaf 1 januari 2017 is iedere logopedist verplicht te beschikken over een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook moet de logopedist zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Gouda, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. Lidwine is lid van de NVLF en daarmee aangesloten bij de collectieve klachtenregeling van de NVLF.

Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie over deze instantie. Informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, vindt u ook in de klachtenfolder.

Wet Meldcode Kindermishandeling

De Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is sinds 2013 van kracht. Deze wet regelt dat de logopedist werkt met een meldcode als zij een signaal krijgt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Volgens deze wet wordt in de praktijk de Meldcode Kindermishandeling gehanteerd.