top of page
textures_BijOns-04.png

Algemene Voorwaarden
voor behandeling

Verwijzing
Vanaf 1 januari 2012 is de logopedist direct toegankelijk. U heeft geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. U kunt bij uw logopedist terecht voor vragen over Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Voor de behandeling preverbale logopedie is echter wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Indien behandeling aan huis is geïndiceerd, dient ook ‘aan huis behandeling’ op de verwijsbrief te zijn vermeld. Tijdens de eerste behandeling laat u deze verwijsbrief zien en/of geeft u af aan de logopedist.


Controle verzekering en identiteit
Tijdens de eerste behandeling dient u uw verzekeringspasje en een kopie van een identiteitsbewijs of bijschrijving in een paspoort te overleggen. Veranderingen van verzekering of verzekeringsnummer dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 

Behandeling
De reguliere logopedie behandeling duurt een half uur, behandeling voor preverbale logopedie duurt een uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor overleg met de ouder/verzorger en registratie. De behandeling vindt meestal met een frequentie van één of twee keer per week plaats. De behandeling vindt in de praktijk plaats, maar kan ook (op indicatie) bij de cliënt aan huis plaatsvinden. De frequentie en het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.


Vergoeding logopedie vanuit basisverzekering
De logopedist heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen. De praktijkhoudster declareert de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Lees voor de vergoeding
van de behandelingen uw polisvoorwaarden goed door!

Verhindering
De behandelingen worden volgens afspraak verricht. Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De logopedist is dan genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en/of afzeggen van een afspraak is de praktijk op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 06-19404136. De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. Bij afwezigheid of tijdens behandelingen wordt de telefoon niet aangenomen. U kunt dan een bericht sturen via sms/whatsapp of per email info@logopediebijons.nl. Vermeld daarbij uw naam en de naam van uw kind.


Cliëntgegevens en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Volgens de richtlijnen van de NVLF registreert de logopedist de gegevens van de cliënt en de behandeling. Daarbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat uw toestemming nodig is voor het opvragen of verstrekken van gegevens aan derden, zoals de huisarts, jeugdarts of specialist, leerkracht en andere zorgverleners. Door ondertekening van de behandelovereenkomst gaat u hiermee akkoord en zal niet opnieuw om toestemming hoeven worden gevraagd. De cliëntgegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de cliëntgegevens
vernietigd door de praktijkhoudster.

 

Wet Meldcode Kindermishandeling
De Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is sinds 2013 van kracht. Deze wet regelt dat logopedisten werken met een meldcode als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Klachten
Indien er sprake is van een klacht over het handelen van de logopedist, bespreek dit dan in eerste instantie met haar zelf. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Bij klachten, die u niet kunt oplossen met de logopedist zelf, kunt u de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn inschakelen. De praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de lachtencommissie van de NVLF.


Betalingsvoorwaarden
De Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd door de NVLF onder aktenr.159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 2 december 2009, staan op de website vermeld en liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk. Lees hier meer over de betalingsvoorwaarden

bottom of page